Sr.No. Member Name
1. Prof.Parikshit K.Ichchhaporia               
2. Dr. Dhaval J.Pandya
3. Dr. Vishal A. Naik
4. Dr. Mayur K.Joshi
5. Prof.Darshan M.Mehta
6. Prof.Chirag C.Patel
7. Dr. Shivam N.Shah
8. Dr. Amina I. Nakhuda
9. Dr. Pearl A. Kharas

EVENTS

SPORTS DAY

  •  
  •  
  •