Student Grievance & Redressal Cell
No. Name
1 Dr.Daisy S. Thekkanal
2 Dr.Manish M.Kayasth
3 Dr.Sanajy D. Patel (Nodal Officer)
4 Dr.Tejaskumar R. Ghadiyali
5 Mr.Mahesh V. Patel
6 Dr. Rudri C.Purohit