SC-ST CELL
No. Name
1 Dr. Mehul P. Desai(Chairman)
2 Dr. Daisy S. Thekkanal
3 Dr. Manish M.Kayasth
4 Dr. Tejaskumar R. Ghadiyali
5 Dr. Tvisha J. Parmar
6 Mr. Parikshit K. Ichchhaporia
7 Ms. Lataben R. Parmar
8 Mr. Chetan L.Chauhan